ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

พงศ์พัฒน์ ดำประเสริฐ

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 2 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี