ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พนาวรรณ กลิ่นอบ

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 69/1 หมูที่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายยิ่ง กลิ่นอบ

\

ชื่อมารดา : นางศรีธร กลิ่นอบ

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี