ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พรทิพย์ พิทักษ์ไพร

วันเกิด : วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 26/3 หมูที่ 12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายเอกชัย พิทักษ์ไพร

\

ชื่อมารดา : นางหมี พิทักษ์ไพร

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี