ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

พรทิวา แผนทอง

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2533

ที่อยู่ : -

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216747

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี