ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พรพิมล ไชยชิตร

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 189 หมู่ที่ 8 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายสร้อย ไชยชิตร

\

ชื่อมารดา : นางหนูการ ไชยชิตร

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี