ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พรรวินท์ นาคเอี่ยม

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน

ที่อยู่ : เลขที่ 399/48 หมู่ที่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายศุภชัย นาคเอี่ยม

\

ชื่อมารดา : นางพาณี นาคเอี่ยม

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี