ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พรลภัส ผันปินตา

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 6 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายสมพร ผันปินตา

\

ชื่อมารดา : นางนันธกร ผันปินตา

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี