ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พรศรีจักษณ์ ฟองไหล

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 129/2 หมู่ที่ 4 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายศักปฎา ฟองไหล

\

ชื่อมารดา : นางพิชญา ฟองไหล

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี