ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พรสุดา เตจ๊ะยา

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 5 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายอินสอน เตจ๊ะยา

\

ชื่อมารดา : นางแสงเดือน เตจ๊ะยา

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี