ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

พักตร์วิภา ตันเจริญ

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 320 หมู่ที่ 8 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี