ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พัชราภรณี ริจ่าม

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 64/2 หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายวิไร ริจ่าม

\

ชื่อมารดา : นางรุ่งเรือง ริจ่าม

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี