ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

พัชรียา สุทธกุล

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2533

ที่อยู่ : -

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216751

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี