ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พัชรี วัฒนกีบุตร

วันเกิด : วันพุธที่ 4 ตุลาคม

ที่อยู่ : เลขที่ 203/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายชัยวัฒน์ วัฒนกีบุตร

\

ชื่อมารดา : นางพิมพ์ทอง วัฒนกีบุตร

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี