ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

พัชรี หมวดสันเทียะ

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2533

ที่อยู่ : 71/2 ม.9 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216750

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี