ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พัสตราภรณ์ ใจบาล

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายสุวิท ใจบาล

\

ชื่อมารดา : นางสุพัตรา ใจบาล

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี