ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

พายุรี กุออ

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 94/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216752

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี