ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พิชญา กาฬเนตร

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 226/1 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายสุพรรณ จิตดี

\

ชื่อมารดา : นางโสภา กาฬเนตร

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี