ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พิมพ์ภัค ชูเกียรติวนาดอน

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ที่ 13 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายศักดิ์ชัย ชูเกียรติวนาดอน

\

ชื่อมารดา : นางศรีนอง ชูเกียรติวนาดอน

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี