ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พิเศษ เขื่อนทอง

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 14/1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายดิเรก เขื่อนทอง

\

ชื่อมารดา : นางจูรีย์ เขื่อนทอง

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี