ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ภักจิรา ซาวคำ

วันเกิด : วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 33 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายเกรียงไกร ซาวคำ

\

ชื่อมารดา : นางบุญนาค ซาวคำ

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี