ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ภัทราพร ตุ้ยยวง

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายสถาพร ตุ้ยยวง

\

ชื่อมารดา : นางพรรนิภา ตุ้ยยวง

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี