ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ภานุมาส มหายาโน

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นางวันดี มหายาโน

\

ชื่อมารดา : นางสุพัตรา ใจบาล

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี