ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

ภาวิณี ถนอมบุญ

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216755

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี