ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ภูริณัฐ ปันเป็ง

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายบุญยุทธ ปันเป็ง

\

ชื่อมารดา : นางกายแก้ว ปันเป็น

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี