ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

รัตนา ปิงกุล

วันเกิด : วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216756

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี