ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

มูหมัดซูฮัน เต๊ะแย

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2526

ที่อยู่ : เลขที่104/1 หมู่ที่ 4 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี