ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

รัตนา ปิงกุล

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 8 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216760

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี