ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

วรรณิศา สุวรรณ์

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : -

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216764

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี