ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

วรางคณา เปลา

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 55 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216767

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี