ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

วารุณี เขียวใจ

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 12 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216768

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี