ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

วาลิกา แสนหาญ

วันเกิด : วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 235 หมู่ที่ 2 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี