ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

วิมลพรรณ ตันมาละ

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี