ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

ศิริวิมล พรมมิน

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี