ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

สินีลักษณ์ ปันติ๊บ

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 61 หมู่ที่ 6 ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี