ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

สุพัตรา พงค์ขาว

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 175 หมู่ที่ 3 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216780

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี