ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

สุภาวิณี ใจเหล็ก

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : -

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216782

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี