ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

จุฬาลักษณ์ สุดตะนก

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 138 หมู่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี