ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

อภัญญา ตันใบ

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 262/16 หมู่ที่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216788

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี