ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

อังค์วรา เรืองศักดิ์

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 27 ม.6 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216793

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี