ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

อังสุมาลิน ตั๋นวงศ์

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 90 หมู่ 8 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี