ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

เจนจิรา กุยวารี

วันเกิด : วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 36 หมู่ที่ 6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายประทูร กุยวารี

\

ชื่อมารดา : นางพรทิพย์ กุยวารี

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี