ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

เฉิดฉาย แซ่โค้ว

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 541/5 หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี