ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

เบญจวรรณ จินดาหลวง

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 43 หมู่ที่ 11 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี