ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

โจเซฟ ไชยมงคล

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2533

ที่อยู่ : เลขที่ 58/2 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายไรนาท มูซิโอล

\

ชื่อมารดา : นางวันทนีย์ ไชยมงคล

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี