ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

จิตรานุช สุวรรณรินทร์

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2535ํ

ที่อยู่ : เลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : B

\

ชื่อบิดา : นายนิต สุวรรณรินทร์

\

ชื่อมารดา : นางตาดำ สุวรรณรินทร์

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี