ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 9

ทับทิม ศรีนวล

วันเกิด : วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2531ํ

ที่อยู่ : 115 หมู่6 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : คำสุข

\

ชื่อมารดา : ผัดแก้ว

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี