ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 9

นภัสสร วาทกานต์

วันเกิด : วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2527

ที่อยู่ : 322 หมู่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : อะซือผะ ลีซู

\

ชื่อมารดา : หลีเจเม๊ะ ลีซู

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี