บทความวิชาการของศิษย์เก่า

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส.1ย. และการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีต่อความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและ ระดับน้ำาตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การมีส่วนร่วมของสมาชิดครอบครังในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุกรณีศึกษาชุมชนกาลูกา เมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 2*

การสร้างเสริมสุขภาพกับธรรมนูญสุขภาพสำหรับนักศึกษาในสภาบันอุดมศึกษา

รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้จะเป็นบิดาที่ภรรยา มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เรียนรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1

การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแล ภาวะฉุกเฉิน ผู้สูงอายุที่เสพสุราตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Effectiveness of the Strengthening Diabetes Care Program: A Randomized Controlled Trial with Thai Nurse Practitioners

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ