ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

พวงหยก กอบความดี

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี