ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 9

พิมพ์ผกา ชอบชัย

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2530ํ

ที่อยู่ : 40 หมู่3 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : ปทุม

\

ชื่อมารดา : ขันแก้ว

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี